Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2676524
Medlemmer i alt : 36
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

Vedtægter for foreningen Blue Circle

§1. Foreningens navn er "Blue Circle" og har CVR-nr. 35687882Foreningens formål er at fremme interressen for og kendskabet til at drive "fritidsvirksomhed", udøve godt sportmanship samt godt kammeratskab - bl.a. ved afholdelse af møder og kurser, oprettelse af et bibliotek, udgivelse af et medlemsblad samt formidling af studierejser og ekskursioner m.v.

§2. Som medlemmer i foreningen optages kun mænd og det tilstræbes at nye medlemmer har en erhvervsmæssig baggrund, som adskiller sig fra andre medlemmer. Det er et krav at foreningens medlemmer deltager aktivt i foreningens aktiviteter og planlægningen af disse. Anmodning om optagelse i foreningen stiles til Bestyrelsen, der kan fastsætte nærmere regler for optagelse. I tilfælde af, at Bestyrelsen beslutter at nægte et medlems optagelse, kan spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling. Prøvemedlemsskab kan finde sted, dog under forudsætning af betaling af det til enhver tid gældende månedskontingent. Et prøvemedlemsskab kan højst vare 4 måneder.

§3. Medlemskontingent fastsættes af Generalforsamlingen. Ved optagelse som medlem betales et indskud, som ikke tilbagebetales. Indskuddet fastsættes af Generalforsamlingen udfra forholdet mellem antal medlemmer og foreningens egenkapital (dog minimum kr. 400,-). Indskud betales ved optagelse i foreningen. For deltagelse i fællesarrangementer betales et gebyr. Kontingentrestancer ud over 3 måneder medfører ret for bestyreIsen til at ekskludere det pågældende medlem, der da kun kan optages påny mod betaling af hele restancen og et nyt indskud. Bestyrelsen kan dog dispensere. Man kan opnå passivt medlemsskab af foreningen, ved godkendelse af Bestyrelsen. Passivt medlemsskab kan kun opnåes ved flytning, således at det bliver praktisk umuligt at deltage i flertallet af årets arrangementer (eks. Fyn, Jylland og udland iøvrigt). Man skal være passiv i mindst 1 år, dog højst 3 år. Kontingentet skal svare til der opspares af det normale kontingentbeløb. Ved deltagelse i arrangementer hvortil foreningen yder tilskud, skal et passivt medlem betale arrangementets fulde pris.

§3.1. Skulle et aktivt fuldt betalende BC medlem afgå ved døden, udbetaler foreningen et beløb svarende til det aktuelle indskud til den eller de nærmeste efterladte.

§4. Udmeldelse skal ske skriftligt til Bestyrelsen med 1 måneds varsel til en kontingentperiodes udløb.

§5. Æresmedlemmer kan udnævnes af Generalforsamlingen efter indstilling fra Bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær Generalforsamling (OG) afholdes på et af Bestyrelsen valgt sted hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinær Generalforsamling (EOG) afholdes efter Generalforsamlingens eller Bestyrelsens bestemmelse, eller efter skriftlig begæring til Bestyrelsen af mindst 25% stemmeberettigede medlemmer, indeholdende de forslag der ønskes behandlet. I sidste tilfælde skal generalforsamling afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er fremsat. Ordinær Generalforsamling indvarsles med mindst 14 -fjorten -dages varsel af Bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer indeholdende fuldstændig Dagsorden samt meddelelse om hvor revideret regnskab til godkendelse, budget for næste år, samt forslag som kommer til behandling, er fremlagt. EOG indvarsles med mindst 8 -otte dages varsel af Bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer indeholdende fuldstændig dagsorden.

§7. Dagsorden for OG er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det rev.regnskab til godkendelse og budget for næste år.
  4. Evt. Forslag fra Bestyrelsen
  5. Evt. Forslag fra medlemmer
  6. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud.
  7. Valg af formand
  8. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af Revisor og Revisorsuppleant
  10. Eventuelt

§8. Stemmeberettigede på foreningens generalforsamling er kun medlemmer der har været medlem i mindst 3 måneder. Stemmeret kan ved generalforsamlinger udøves i.h.t. skriftlig fuldmagt til et medlem, idet ethvert medlem dog kun kan udøve stemmeret iflg. een fuldmagt.

§9. Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandlingmåde, stemmeafgivning og dennes resultater. På Generalforsamlingen afgøres spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af ændringer i disse love og til beslutning om foreningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på Generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af mindst 2/3 af de rep. medlemmer, skal der afholdes en ny, Ekstraordinær Generalforsamling, der afholdes tidligst 8 dage og senest 14 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer uanset disses antal. Skriftlig fuldmagt til en generalforsamling skal, for såvidt den ikke udtrykkeligt er tilbagekaldt, anses for gyldig også m.h.t. den evt. Ekstraordinære Generalforsamling.

§10. Forslag fra medlemmer skal, for at komme til behandling på en OG, være indgivet til bestyrelsen i december måned i det år, OG afholdes det efterfølgende år. Forslag, der af bestyrelsen eller medlemmer ønskes forelagt en generalforsamling, skal senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt til gennemsyn hos medlemmerne.

§11. Over det på Generalforsamlingen passerede indføres et kort referat i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af Dirigenten og Bestyrelsen. 

§12. Bestyrelsen består af 5-12 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Indtræder vakance i årets løb, vælger Bestyrelsen selv et eller flere medlemmer til at fungere indtil næste Generalforsamling.

§13. Foreningens/Bestyrelsens formand vælges særskilt af Generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Formanden kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer iøvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsgang. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½-delen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§14. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer med bindende virkning beslutning i foreningens anliggender, herunder også ved evt. optagelse af lån, dog at der til køb og salg, samt pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af generalforsamlingen. Foreningen tegnes af Formanden og Næstformanden i forening, eller af formanden og i hans fravær Næstformanden, plus 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§15. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg, som udpeges blandt foreningens medlemmer, til varetagelse af bestemte opgaver.

§16. Foreningens regnskabsår er fra 01.01 til 31.12.

§17. Bortset fra bestemmelserne i paragraf 3, 3.afsnit, kan Bestyrelsen iøvrigt i ganske særlige tilfælde ekskludere et medlem, men sådanne eksklusioner skal sanktioneres af den førstkommende OG.

Foreningens opløsning

§18. I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved afviklingen af foreningens formueforhold.

Blue Circle.

Vedtaget i Skotterup den 27.november 1989. Revideret på Ordinær Generalforsamling i København den 21. Januar 1992. §16 revideret på Ordinær Generalforsamling i Vedbæk den 23. januar 2010. §3.1. tilføjet på Ordinær Generalforsamling i København den 26. januar 2019.

Fredensborg den 09.11.93

Appendix 1
Ansvarsfraskrivelse: Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer, samt de medlemmer der arrangerer de forskellige konkurrencer (arrangementskomiteen) kan ikke drages til ansvar for ulykker eller uheld som de deltagende BC'ere eller tredje mand måtte komme ud for i forbindelse med aktiviteter afholdt i BC regi.

Det påhviler de arrangerende medlemer at tilsikre at hvert enkelt deltagende medlem før deltagelse i farlige discipliner underskriver en erklæring om "ikke at kunne gøre arrangementskomiteen eller bestyrelsen eller bestyrelsens enkelte medlemmer ansvarlig for eventuelle ulykker eller uheld",som følge af deltagelse eller afledte ulykker heraf.'

Alle BC medlemmer deltager på eget ansvar og risiko, i enhver BC Aktivitet, uanset art.

Vedtaget på Ordinær Generalforsamling i Isaberg den 24. januar 2005

Appendix 2

Al post til medlemmerne vil for fremtiden blive udsendt elektronisk, dette gælder også indkaldelser til Ordinær samt Ekstra Ordinære Generalforsamlinger.

 

Det er hvert enkelt medlems pligt/ansvar at melde eventuelle ændringer i E-mail adresse til Webmaster.

 

Det er ligeledes hvert enkelt medlems eget ansvar, løbende at følge med i foreningens aktiviteter på www.BlueCircle.dk

 

Vedtaget på Ordinær Generalforsamling på Frederiksberg den 21. januar 2006

 

Appendix 3 

Hvis man har tilmeldt sig et BC arrangement og der efter udebliver, uden nogen form for afbud til arrangørerne. Skal der betales et gebyr til BC på kr. 500.

 

Ved afbud på dagen som følge af; akut sygdom egen eller mindreårige børns, træffer arrangørerne i samråd med bestyrelsen, afgørelse, om hvad det skal ske med eventuelle udgifter som afbudet har få ført BC.

 

Der kan ved specielle arrangementer så som OG, Sommerfest, Julefrokost og BC mangekamps discipliner hvor kostprisen er højere end 500 kr., fastsættes et større udeblivelses gebyr.

 

Vedtaget på Ordinær Generalforsamling i København den 26. januar 2008

 

Appendix 4 

Alle BC medlemmer skal være tilmeldt til Betalings Service. Såfremt man efter gentagne opfordringer stadig ikke er tilmeldt BS, vil bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. Det er til enhver tid det enkelte medlems ansvar at være tilmeldt til BS og flytte BC betalingen med til evt. ny bank.

 

Vedtaget på Ordinær Generalforsamling i København 23. januar 2009

 

Appendix 5

BC Husorden, som til hver en tid skal efterleves af alle BC´ere, med punkter vedtaget på Ordinær Generalforsamling gennem årene, samt "Dresscode" & "Good behavior". Kan ses her BC Husorden

 

Vedtaget på Ordinær Generalforsamling på Frederiksberg 27. januar 2024

 

BC Husorden

Regler BC Mangekamp

Se invitationen til Informationsmøde vedr. opstart af BC

 

 

 

 


PRINT